MAGAZINE

سرگرمی ، فرهنگی حتی هنری

اما نه برای زیاد اندیشیدن 

برای خندیدن و لذت بردن

محتوای شاید نا مربوط

 اما مهم برای ما یا شما

اجتماعی  ، گردشگری و حتی

شاید ورزشی ، هر آنچه ارزش گفتگو دارد